Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies.


Smluvní podmínky

Tyto smluvní podmínky upravují smluvní vztahy mezi:

Helena Žáková

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejstříku s místem podnikání Osová Bítýška 81, 594 53 Osová Bítýška

IČ: 01165208

na straně jedné jako pronajímatel, dále jen „pronajímatel“

a

nájemcem uvedeným v předávacím protokolu na straně druhé, dále jen „nájemce“

týkající se nájmu věcí movitých.

Článek I

Předmět a účel smluvních podmínek

1.1 Pronajímatel jako výlučný vlastník předmětu nájmu přenechává nájemci za dále dohodnuté nájemné do jeho dočasného užívání (nájmu) movitou věc tvořící předmět nájmu, která je specifikovaná v předávacím protokolu.

1.2 Podpisem Předávacího protokolu (dále jen „Protokol“) nájemce současně potvrzuje převzetí předmětu nájmu do svého užívání a dále to, že si předmět nájmu řádně prohlédl, že souhlasí s výše uvedenými částkami smluvně dohodnutého nájemného a dále potvrzuje, že je seznámen s technickým stavem předmětu nájmu. Smluvní strany berou podpisem Protokolu na vědomí, že okamžikem převzetí předmětu nájmu nájemcem, přechází na nájemce nebezpečí škody na předmětu nájmu.

1.3 Účelem těchto smluvních podmínek je zajistit nájemci obvyklé užívání výše uvedeného předmětu nájmu a to přiměřeně jeho povaze a určení. Nájemce není oprávněný dát předmět nájmu do podnájmu a ani přenechat užívání předmětu nájmu třetí osobě.

Článek II

Doba nájmu a skončení nájmu

2.1 Smluvní strany se dohodly na sjednání doby nájmu na dobu určitou, na dobu uvedenou v Předávacím protokolu.

2.2 Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli po skončení sjednané doby nájmu ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení nejpozději v poslední den sjednané doby nájmu.

2.3 Nájem je možno ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu vzájemnou dohodou smluvních stran a nebo jednostranným úkonem za podmínek v tomto článku uvedených.

2.4 Pronajímatel je oprávněn nájem jednostranně písemně ukončit v případě, že nájemce užívá předmět nájmu v rozporu se sjednaným způsobem užívání a nebo přenechá předmět nájmu do podnájmu, a nebo jinak umožní užívat předmět nájmu třetí osobě.

Článek III

Nájemné a způsob zaplacení nájemného

3.1 Výše nájemného je stanovena platným ceníkem.

3.2 V případě, že nájemce předmět nájmu ve stanovené době nájmu nevrátí za podmínek uvedených v čl. 2.2 těchto smluvních podmínek, tak nájemce je povinen zaplatit nájemné za každý den prodlení až do okamžiku skutečného vrácení předmětu nájmu na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

3.3 Sjednané nájemné za dobu nájmu je splatné v hotovosti při podpisu Předávacího protokolu k rukám pronajímatele. Při podpisu Předávacího protokolu vystaví pronajímatel potvrzení o úhradě sjednané částky nájemného.

3.4 V případě, že nájemce o své vůli vrátí předmět nájmu pronajímateli přede dnem skončení doby nájmu, nemá tato skutečnost vliv na trvání nájmu s tím, že dosud uhrazené nájemné není pronajímatel povinen nájemci vracet.

Článek IV

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele provádět na přemětu nájmu jakékoli změny, úpravy nebo opravy.

4.2 Nájemce se zavazuje předmět nájmu řádně užívat, chránit před poškozením, zničením, ztrátou a odcizením. Nájemce odpovídá za jakoukoli škodu na předmětu nájmu nad rámec běžného opotřebení. Za běžné opotřebení se nepovažuje zejména mechanické poškození, poškození ohněm, tekutinou nebo jinou látkou nebo předmětem.

4.3 Jakékoli poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen neodkladně oznámit pronajímateli. Při nesplění této povinnosti se sjednává jednorázová smluvní pokuta 500,- Kč.

4.4 V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli finanční náhradu, která odpovídá rozsahu poškození a cenu za opravu. V případě poškození, které je neopravitelné, stejně jako

v případě ztráty či úplného zničení předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli škodu, která odpovídá hodnotě věci tvořící předmět nájmu.

Článek V

Kauce

5.1 Za účelem zajištění práv pronajímatele, nájemce složí ke dni zapůjčení předmětu nájmu k rukám pronajímatele vratnou kauci ve výši stanovené v platném ceníku. Podpisem Předávacího protokolu pronajímatel potvrzuje, že tuto kauci v hotovosti od nájemce převzal.

5.2 Prostředky složené jako kauce je pronajímatel oprávněn použít v případě, že dojde k poškození nebo ztrátě předmětu nájmu. Stejně tak je pronajímatel oprávněn složenou kauci použít v případě, kdy je oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu nebo poplatek z prodlení dle těchto smluvních podmínek.

5.3 Kauce, resp. její nespotřebovaná část, v případě oprávněného čerpání bude nájemci vrácena v hotovosti po podpisu předávacího protokolu při vrácení předmětu nájmu bez vad a poškození ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Článek VI

Smluvní pokuta

Poruší-li nájemce bez ohledu na zavinění svoji povinnost vrátit předmět nájmu pronajímateli po skončení sjednané doby nájmu ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, je povinen platit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 45% denní sazby nájemného z pronajaté věci tvořící předmět nájmu za každý den prodlení se splněním této povinnosti, resp. v případě ztráty či poškození či úplného zničení předmětu nájmu až do okamžiku poskytnutí příslušné peněžní náhrady (náhrady škody).

Článek VII

Závěrečná ustanovení

7.1 Při nakládání s osobními daty se pronajímatel zavazuje řídit nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

7.2 V ostatních, těmito smluvními podmínkami výslovně neupravených záležitostech, se na právní vztahy použijí přislušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

 

Tyto podmínky nabívají účinnost dne 1.1.2020